HanJiBlue

10 tekstów – auto­rem jest Han­JiBlue.

Świat jest piękny, tyl­ko ludzie na nim nie są już ta­cy cu­dow­ni, a szkoda 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 grudnia 2013, 20:42

Naj­gor­sze uczu­cie jest wte­dy kiedy chcesz wal­czyć o miłość to dru­ga oso­ba od­ma­wia ci współpracy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 grudnia 2013, 23:17

Mam ochotę za­bić osobę, którą kocham, ale ser­ce mówi "nie" i cała złość oraz ból spływa wraz słony­mi łza­mi po zim­nych policzkach 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 grudnia 2013, 21:27

Cza­sami sy­tuac­je są tak "smut­ne", że aż wy­wołuje śmiech w mo­jej duszy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 czerwca 2013, 21:52

Każdy jest wyjątko­wy, ale nie każdy tą wyjątko­wość w so­bie znajduje. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 czerwca 2013, 16:31

Przy­jaciel to ta­ka oso­ba przy której możemy czuć się swo­bod­nie i żyć bez ograniczeń 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 czerwca 2013, 09:36

Myśli­my, że śmierć to naj­lep­sza ucie­czka od prob­lemów, ale śmierć sta­je się prob­le­mem naszych blis­kich i spra­wiamy im większy ból niż sa­mym sobie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 czerwca 2013, 21:31

Mu­zyka do­daje nam skrzy­deł, byśmy mog­li wznieść się po­nad ziemię i poczuć się jak aniołowie cho­ciaż przez chwilę. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 czerwca 2013, 20:54

Ko­biety ma­lują się, sto­sują różnych cudów kos­me­tycznych, po­nieważ nie ak­ceptują swo­jej naturalności 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 czerwca 2013, 18:10

Modlę się o to, żeby Cię znów uj­rzeć al­bo przy­naj­mniej twoją gwiazdę na niebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 czerwca 2013, 20:24

HanJiBlue

HanJiBlue

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność